facebook

Statut Poznańskiego Towarzystwa Studentów Medycyny Laboratoryjnej

Poznańskie Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej
STATUT

Rozdział I Postanowienia ogólne.

§ 1

1. „Poznańskie Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej”, zwane dalej „PTSML”, jest uczelnianą organizacją studencką i działa na podstawie art. 204 i 205 ustawy z dn. 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.), Statutu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, zwanego dalej Uczelnią oraz niniejszego Statutu.

2. Organizacja podlega rejestracji w rejestrze uczelnianych organizacji studenckich prowadzonym przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Rozdział II Cele i środki działania.

§ 2

Cele i zadania PTSML:

a) promowanie kierunku Analityki Medycznej

b) podejmowanie działań prowadzących do umocnienia pozycji studentów Oddziału Medycyny Laboratoryjnej na Uczelni oraz zawodu diagnosta laboratoryjny na rynku pracy

c) dążenie do integracji studentów Oddziału Medycyny Laboratoryjnej

d) współpraca z organizacjami studenckimi istniejącymi na UMP i poza nią

e) reprezentowanie studentów Oddziału Medycyny Laboratoryjnej w relacjach z Władzami Uczelni, z Polskim Towarzystwem Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych

f) reprezentowanie członków PTSML na forum ogólnopolskim

g) popularyzacja różnych możliwości rozwoju zawodowego członków

h) edukacja prozdrowotna

i) pomoc w aktywnym wchodzeniu przyszłych absolwentów na rynek pracy.

§ 3

PTSML realizuje swoje cele poprzez:

a) rozszerzanie i ułatwianie kontaktów ze specjalistami z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

b) pogłębianie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych studentów analityki medycznej

c) organizację szkoleń i konferencji

d) współpracę z innymi organizacjami studenckimi działającymi w obrębie Uczelni jak i poza nią

e) współpracę z organizacjami ogólnopolskimi zrzeszającymi osoby związane z diagnostyką laboratoryjną

f) organizację akcji profilaktycznych i kulturalnych

g) organizowanie zebrań członków PTSML.

§ 4

PTSML nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 5

Istnieją trzy rodzaje członkostwa w PTSML:

a) członkowie zwyczajni - studenci Oddziału Medycyny Laboratoryjnej UM w Poznaniu. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych PTSML dokonuje Zarząd po złożeniu deklaracji członkowskiej oraz opłaceniu półrocznej składki w wysokości ustalonej przez Zarząd

b) członkowie wspierający - absolwenci Oddziału Medycyny Laboratoryjnej. Przyjęcia w poczet członków wspierających PTSML dokonuje Zarząd po złożeniu deklaracji członkowskiej

c) członkowie honorowi - członkostwo nadawane przez Zarząd.

§ 6

Członek zwyczajny PTSML ma prawo:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego

b) udziału w pracach i działaniach PTSML

c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz PTSML

d) brania udziału w obradach Władz bez prawa do głosowania

e) wglądu w raporty z działalności PTSML.

§ 7

Członkowie honorowi i wspierający PTSML mają prawo:

a) udziału w pracach i działaniach PTSML

b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz PTSML

c) brania udziału w obradach Władz bez prawa do głosowania

d) wglądu w raporty z działalności PTSML.

§ 8

Do obowiązków Członka zwyczajnego PTSML należy:

a) przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu

b) aktywne uczestnictwo w pracach i realizacji celów PTSML

c) wykonywanie uchwał władz PTSML

d) regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz PTSML

e) comiesięczne uczestnictwo w walnych zebraniach PTSML, zwoływanych przez przewodniczącego Zarządu.

§ 9

Do obowiązków Członka wspierającego PTSML należy:

a) przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu

b) uczestnictwo w pracach i realizacji celów PTSML.

§ 10

Ustanie członkostwa PTSML:

1. Członkostwo wygasa:

a) na skutek śmierci członka

b) dla Członków zwyczajnych - z chwilą ukończenia studiów.

2. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje wskutek:

a) uchwały Rady PTSML, przyjętej zwykłą większością głosów, związanej z nieprzestrzeganiem niniejszego Statutu lub działaniem na niekorzyść PTSML

b) skreślenia z listy studentów Wydziału Farmaceutycznego UM w Poznaniu

c) pisemnego oświadczenia woli wystąpienia z PTSML

d) nieuiszczenia składki członkowskiej po upływie terminu ustalonego przez Zarząd

e) nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych zebraniach PTSML.

3. Od uchwały Rady przysługuje odwołanie do Rady w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia o treści uchwały.

Rozdział IV Władze PTSML.

§ 11

Do władz PTSML należą:

1. Rada

2. Zarząd.

§ 12

Kadencja władz PTSML trwa 1 rok, do czasu wybrania nowych władz, najpóźniej do 31października następnego roku, z wyjątkiem określonym w §37.

Rozdział V Rada PTSML.

§ 13

1.Członkowie Rady wybierani są spośród Członków PTSML z I-V-go roku, w wyborach tajnych i równych, oddzielnych dla każdego roku.

2. Każdy rok może być reprezentowany w Radzie przez dwie osoby.

3. Wybory odbywają się podczas walnego zebrania władz PTSML.

4. Prawo głosu w wyborach na danym roku posiadają wyłącznie Członkowie zwyczajni PTSML z danego roku.

5. Wybory muszą odbyć się najpóźniej do 31października danego roku akademickiego.

§ 14

Decyzją Rady wybory na danym roku mogą być unieważnione w przypadku, gdy zgłoszone zostaną Radzie rażące uchybienia w ich przeprowadzeniu w ciągu 7 dni od wyborów.

§ 15

W przypadku unieważnienia wyborów przez Radę kolejne wybory przeprowadza się nie później niż w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały o unieważnieniu wyborów.

§ 16

Jeżeli Członek Rady zrezygnuje lub utraci swój status w Radzie przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające na danym roku nie później niż w ciągu 14 dni.

§ 17

Do kompetencji Rady należy:

a) uchwalanie zmian w Statucie,

b) wybór Prezesa oraz Członków Zarządu spośród wszystkich Członków Zwyczajnych; każdej osoby w oddzielnym głosowaniu z wyjątkiem określonym w §37,

c) odwołanie Członków Zarządu bądź całego Zarządu,

d) powoływanie Członków Zarządu w trybie uzupełniającym,

e) podejmowanie uchwał dotyczących wpisu i skreślenia z listy członków,

f) zatwierdzanie programu i podejmowanie uchwał w sprawie kierunków działania,

g) nadzorowanie działalności, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,

h) zatwierdzanie planu finansowego i budżetu,

i) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu PTSML.

§ 18

1. Uchwały Rady zapadają podczas obrad władz PTSML, zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy liczby Członków Rady uprawnionych do głosowania.

§ 19

Uchwały dotyczące:

a) zmian w Statucie

b) odwołania Zarządu lub jego Członka

c) samorozwiązania PTSML

zapadają większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy Członków Rady. W sytuacji uzyskania nierozstrzygającej liczby głosów, głos decydujący należy do przewodniczącego Rady.

§ 20

1. Członek Rady ma obowiązek uczestniczyć w obradach władz PTSML.

2. Każde obrady rozpoczynają się sprawdzeniem listy obecności.

3. Więcej niż jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na zebraniu powoduje skreślenie z listy Członków Rady PTSML.

§ 21
1. Każdy Członek Rady może głosować tylko osobiście.

2. Głosować można: za, przeciw lub wstrzymując się od głosu.

3. Każde głosowanie jest tajne i prowadzone przez 3-osobową Komisję Skrutacyjną, wybieraną w głosowaniu jawnym.

Rozdział VI Komisja Wyborcza.

§ 22

W skład Komisji Wyborczej wchodzą 3 osoby wybrane przez Radę z ogółu Członków niekandydujących do Rady PTSML.

§ 23

Do zadań Komisji Wyborczej należy:

a) przeprowadzenie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów na Członka Rady,

b) sporządzenie protokołu z wyborów i przedstawienie go Radzie w przeciągu 1 tygodnia od daty przeprowadzenia wyborów.

§ 24

W przypadku uchybień w pracy Komisji, decyzją Rady, zostanie ona rozwiązana, a Rada powoła nową.

§ 25

Po zatwierdzeniu przez Radę wyników wyborów Komisja Wyborcza ulega rozwiązaniu.

Rozdział VII Zarząd.

§ 26

W skład Zarządu PTSML wchodzi:

a) Prezes

b) Vice-prezes

c) Sekretarz

d) Skarbnik

e) 2 Członków Zarządu, jeśli tak zadecyduje Rada.

§ 27

1. Zarząd jest wybierany spośród Członków Zwyczajnych przez Członków Rady PTSML, podczas obrad władz PTSML, z wyjątkiem określonym w §37.

2. Każda z osób z Zarządu wybierana jest oddzielnie, spośród kandydatur zgłoszonych uprzednio przez Członków PTSML, większością głosów, w głosowaniu tajnym.

§ 28

Członek PTSML nie może pełnić funkcji w Zarządzie dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje.

§ 29

Do kompetencji Zarządu należy:

a) realizacja celów PTSML,

b) reprezentowanie PTSML na uczelni i poza nią,

c) sporządzanie planów pracy i budżetu,

d) opracowywanie semestralnego sprawozdania finansowego,

e) wykonywanie uchwał Rady PTSML,

f) podejmowanie decyzji dotyczących bieżącej działalności PTSML,

g) ustalenie wysokości składek członkowskich,

h) zwoływanie walnych zebrań Członków PTSML,

i) przedłożenie przez odchodzący Zarząd rocznego sprawozdania z działalności finansowej nowo wybranej Radzie i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za nieprawidłowości finansowe.

§ 30

1. Do podejmowania pisemnych zobowiązań i składania oświadczeń w imieniu PTSML wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa lub Vice-prezesa.

2. W przypadku pisemnych zobowiązań finansowych wymagany jest podpis Skarbnika oraz Prezesa lub Vice-prezesa.

§ 31

Uchwały Zarządu podejmowane są większością głosów w obecności, co najmniej trzech Członków Zarządu. W sytuacji uzyskania nierozstrzygającej liczby głosów, głos decydujący należy do przewodniczącego Zarządu.

§ 32

1. Sekretarz zobowiązany jest do:

a) protokołowania obrad Zarządu i Rady PTSML,

b) prowadzenia dokumentacji PTSML.

2. Sekretarz może korzystać w razie potrzeby z pomocy Członka Zarządu.

§ 33

Skarbnik zobowiązany jest do:

a) prowadzenia dokumentacji finansowej z działalności PTSML

b) pisania sprawozdań semestralnych i rocznych.

§ 34

1. W przypadku:

a) wystąpienia Członka Zarządu z PTSML,

b) rezygnacji z funkcji Członka Zarządu,

c) niemożności uczestniczenia w pracach Zarządu z innych przyczyn,

przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające w terminie nie później niż w ciągu 14 dni od daty przyjęcia odpowiedniej uchwały przez Radę.

2. Kadencja Członka Zarządu wybranego w trybie uzupełniającym upływa z końcem kadencji całego Zarządu.

Rozdział VIII Obrady władz PTSML

§35

1. Obradami Władz, tj. Rady i Zarządu, kieruje Przewodniczący Zarządu.

2. Obrady są zwoływane przez Przewodniczącego przynajmniej raz na 3 miesiące lub na pisemny wniosek 1/3 Członków PTSML w terminie do 14 dni od daty otrzymania wniosku. Ustęp pierwszy stosuje się odpowiednio.

3. Data obrad podawana jest do wiadomości na minimum 7 dni przed datą zebrania.

4. Na podstawie stosownej decyzji Rady nie zwołuje się posiedzeń Władz PTSML

w okresie od 1 lipca do 30 września danego roku kalendarzowego.

Rozdział IX Majątek i fundusze.

§ 36

Majątek PTSML stanowią:

a) środki przyznawane przez Uczelnię

b) składki członkowskie

c) dotacje, darowizny, sponsoring.

Rozdział X Postanowienia przejściowe i końcowe.

§ 37

Grupa założycielska stanowi pierwszy Zarząd Organizacji od daty zarejestrowania do dnia wyboru nowego Zarządu, jednak nie później niż do końca października 2013 roku.

§ 38

W przypadku rozwiązania PTSML majątek organizacji przejmuje Uczelnia.

§ 39

W sprawach nieuregulowanych w Statucie należy kierować się ustawą o szkolnictwie wyższym.

§ 40

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem rejestracji PTSML w rejestrze organizacji studenckich UM w Poznaniu.